Som medlem av et styre i et boligselskap har man et ansvar for forvaltningen av store verdier bundet opp i bygningskropp, tekniske systemer og uteområder. I takt med at vi selv blir eldre, trenger også hjemmet vårt stadig mer omsorg. I tillegg er verden rundt oss i endring, hvor vi alle blir bedt om å bidra til å nå klimamålene og omstilling av Norge til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, og at energibruken i bygningen skjer mer effektivt enn tidligere.

Omstillingen vil på sikt ikke lenger være frivillig. Det offentlige, banker og forsikringsselskap belønner de som bidrar, og straffer de som sitter på gjerdet. Nye europeiske energidirektiver er på vei.

Forvalter du et aldrende borettslag- eller boligsameie er det på tide å reagere. Verdiene du forvalter kan på sikt falle i takt med at boligkjøpere bevisstgjøres risikoen med å eie noe som er modent for oppgradering. Men å gjennomføre nødvendige oppgraderinger kan være et stort prosjekt, og skjer ikke av seg selv. Det kan gjerne være snakk om store investeringer som det kan være vanskelig nok å sette en prislapp på.  Hvordan bør boligselskapets midler prioriteres? Det er her Energiconsult kommer inn i bildet.

Hva kan du få støtte til?

Etter mange år med fellesgjeld, har man kanskje omsider nådd det tidspunktet hvor eierne kan glede seg over svært lave felleskostnader. Nye investeringer som krever nytt låneopptak sitter gjerne langt inne, all den tid det kommer til å merkes på lommeboka. Men med en god og gjennomtenkt plan finnes det hjelp å få. Enova kan bidra økonomisk, slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre.

2023 var året hvor Enova tok grep for å øke oppgraderingstakten i Norges aldrende bygningsmasse. De viktigste støtteordningene for boligselskap er:

  • Kartleggingsstøtte til borettslag og boligselskaper – Opptil 50 % av kostnadene
  • Støtte til forbedring av energitilstand i boligselskap – Opptil 30% av kostnadene
  • Støtte til varmesentraler – opptil 3 MNOK (predefinerte støttesatser, kr/kW)

Enova har som mål å tilby økonomisk støtte frem til et produkt står på egne ben i markedet. Det betyr at støttesatsene kan underveis bli nedjustert 1-2 ganger per år, og at støtteprogrammene kan bli avviklet på sikt. Markedsprognoser for bygg- og anleggsrelatert virksomhet viser også en kraftig prisøkning mot starten av 2025. For boligselskaper som handler raskt, vil man både få mulighet til høyest mulig støtte fra Enova, i tillegg til bedre priser fra entreprenører og leverandører.

Slik kommer du i gang

Energieffektivisering gir lavere energikostnader og mer attraktive boliger. Du kan også vente deg bedre tilbud fra bank og forsikringsselskap hvis det kan vises til gode resultater av investeringene. For å få tilgang til støtteprogrammene trenger du en kvalifisert energirådgiver. Energirådgiveren vil gjennomføre en kartlegging, og resulterer i konkrete anbefalinger om gode tiltak. Dere vil få en kartleggingsrapport som forklarer besparelser, lønnsomhet og teknisk løsning.

Før du kontakter en energirådgiver er det viktig å søke Enova om støtte til kartlegging. Søknadsprosessen er enkel, hvor støttenivået avhenger av antall boenheter i boligselskapet. Enova behandler slike søknader raskt, og etter tilsagn er det på tide å engasjere en energirådgiver. En god energirådgiver vil i tillegg hjelpe deg med søknadsprosessen for å gjennomføre tiltakene (støtte til forbedring av energitilstand i boligselskap). Det er konkurranse om midlene til dette, hvor det er mulig å sikre inntil 30 % av kostnadene, eller 10 MNOK. For store boligselskap har vi dessuten erfart at det er mulig å be om enda mer støtte.

Hvor mye kan man spare på å gjøre ulike energitiltak?

Energibruken i boligselskap dekker oppvarming, varmtvann, drift av tekniske systemer og forbruk. Boligbygninger som bygges i 2024 vil typisk trenge under halvparten av energien som en boligbygning fra 1960-tallet. Med målrettede tiltak som reduserer behovet og utnytter energien mer effektivt, ser vi at 25 – 40 % reduksjon er innen de fleste boligselskapers rekkevidde. Vi ønsker å fremme lønnsomme tiltak, som betyr at boligselskapet skal få tilbake mest mulig som besparelse per investerte krone. Men med drahjelp fra Enova-støtten kan det også være rom for å strekke seg litt ekstra.

Om Energiconsult

Energiconsult holder til i Fredrikstad, og består av rådgivende ingeniører. Vi har arbeidet med energiøkonomisering (enøk) i mer enn 15 år, og hjulpet hundrevis av boligeiere og boligselskaper med en god plan for energioppgraderingene. Vi er opptatt av å gi dere en troverdig- og forståelig plan, der beslutningen og fremleggingen ovenfor generalforsamlingen blir enkel. Energiconsult er en godkjent energirådgiver hos Enova, og oppfyller med god margin kommende innskjerpinger til kompetansekrav i energikartleggingsforskriften.